Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Bagi melaksanakan perjalanan Yayasan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan lantikan Jemaah Tadbir dan Lembaga Pengarah pada 7hb Rabiulakhir 1413 Hijrah bersamaan dengan 5hb Oktober 1992 Masihi.

Lembaga Pengarah pula bertanggungjawab terhadap dasar dan pentadbiran am mengenai hal ehwal dan urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Menurut bab 4(4) dari Akta Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Ahli-Ahli Lembaga Pengarah yang dilantik hendaklah memegang jawatan bagi satu tempoh yang tidak melebihi dari tiga (3) tahun dan hendaklah layak untuk dilantik semula.

  • 2017 - 2019
  • 2014 - 2016
  • 2011 - 2013
  • 2008 - 2010
  • 2004 - 2007
  • 2001 - 2004
  • 1998 - 2001
  • 1995 - 1998
  • 1992 - 1995

Lembaga Pengarah
(1hb Januari 2017 – 31hb Disember 2019)

 

Pengerusi

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman

Timbalan Pengerusi I

Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof

Timbalan Pengerusi II

Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi

Ahli Merangkap Pengarah Urusan

Yang Mulia Dato Paduka Awang Eddie bin Dato Paduka Haji Sunny (mulai 1hb Julai 2017)

Ahli

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha

Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Hisham bin Haji Mohd Hanifah

Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud

Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghafar

Yang Mulia Awang Haji Md Riza bin Dato Paduka Haji Yunos

Yang Mulia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof

Yang Mulia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hamiddon bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Ahmad Jefri bin Abdul Rahman

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Idris bin Haji Abas

Yang Mulia Awang Haji Brahim bin Haji Ismail (sehingga 30hb Jun 2017)

Lembaga Pengarah
(1hb Januari 2014 – 31hb Disember 2016)

 

Pengerusi

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman

Timbalan Pengerusi I

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Rahman bin Haji Ibrahim

Timbalan Pengerusi II

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong

Ahli Merangkap Pengarah Urusan

Yang Mulia Awang Haji Brahim bin Haji Ismail

Ahli

Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha

Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd Roselan bin Haji Mohd Daud

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hisham bin Haji Mohd Hanifah

Yang Mulia Dato Paduka Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi

Yang Mulia Dato Paduka Dr Awang Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin

Yang Mulia Haji Awang Mohammad Hanafi bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hamiddon bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Ahmad Jefri bin Abdul Rahman

Lembaga Pengarah
(1hb Januari 2011 – 31hb Disember 2013)

 

Pengerusi

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong

Timbalan Pengerusi I

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman

Timbalan Pengerusi II

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Rahman bin Haji Ibrahim

Ahli Merangkap Pengarah Urusan

Yang Mulia Awang Haji Brahim bin Haji Ismail (mulai 1hb Disember 2011)

Ahli

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd Roselan bin Haji Mohd Daud

Yang Mulia Dato Paduka Dr Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah

Yang Mulia Dato Paduka Dr Awang Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin

Yang Mulia Haji Awang Mohammad Hanafi bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman

Yang Mulia Awang Haji Zainal Abidin bin Haji Mohd Ali

Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hamiddon bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Ali Hashim bin Haji Daud

Lembaga Pengarah
(1hb Januari 2008 – 31hb Disember 2010)

 

Pengerusi

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong

Timbalan Pengerusi

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud

Ahli Merangkap Pengarah Urusan

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Ali Hashim bin Haji Daud

Ahli

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Haji Awang Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Rahman bin Haji Ibrahim

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Negara Pengiran Anak Haji Puteh ibni Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam

Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim
(sehingga 31hb Disember 2008, sebelum dilantik sebagai Ahli Jemaah Tadbir mulai pada 1hb Januari 2009)

Yang Mulia Dr Awang Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin

Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Abu Bakar bin Pengiran Seri Indera Pengiran Haji Ismail

Yang Mulia Haji Awang Mohammad Hanafi bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman

Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Zaini bin Pengiran Haji Kamaluddin

Yang Mulia Dato Paduka Haji Awang Junaidi bin Pehin Orang Kaya Pekerma Setia Dato Paduka Haji Hashim

Yang Mulia Dr Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah

Yang Mulia Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Janudin

Yang Mulia Awang Haji Zainal Abidin bin Haji Md Ali

Lembaga Pengarah
(5hb Oktober 2004 – 31hb Disember 2007)

 

Pengerusi

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

Timbalan Pengerusi 1

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong

Timbalan Pengerusi 2

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Mohammad bin Haji Daud

Ahli Merangkap Pengarah Urusan

Yang Mulia Dato Paduka Haji Ali Hashim bin Haji Daud (mulai 1hb Jun 2005)

Ahli

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Negara Pengiran Anak Haji Puteh ibni Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam

Yang Amat Mulia Pengiran Setia Jaya Pengiran Haji Abdul Momin bin Pengiran Othman

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Awang Mohd Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha

Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Yakub bin Abu Bakar

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Sura Dato Seri Laila Jasa Haji Awang Abas bin Haji Serudin

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Lela Dato Paduka Haji Awang Chuchu bin Penglima Asgar Dato Paduka Haji Awang Abdullah

Yang Mulia Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Mohd Salleh bin Haji Hidup

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Razak bin Haji Muhammad

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Putera Maharaja Dato Paduka Haji Awang Abdul Ghani bin Pehin Datu Pekerma Dewa Dato Paduka Haji Abdul Rahim

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Zakaria bin Jeneh

Yang Mulia Dr Haji Awang Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin

Yang Mulia Pengiran Haji Yasmin bin Pengiran Haji Mohamad

Yang Mulia Haji Awang Mohammad Hanafi bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman

Yang Mulia Haji Awang Saifulbahri bin Pehin Orang Kaya Laila Utama Dato Paduka Haji Jaya (sehingga 4hb Ogos 2005)

Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Zaini bin Haji Kamaluddin (mulai 3hb Mei 2005)

Yang Mulia Awang Haji Mohd Roselan bin Haji Mohd Daud (mulai 3hb Mei 2005)

Yang Mulia Dato Paduka Haji Awang Junaidi bin Pehin Orang Kaya Pekerna Setia Dato Paduka Haji Hashim (mulai 1hb Januari 2006)

Lembaga Pengarah
(5hb Oktober 2001 – 4hb Oktober 2004)

 

Pengerusi

Yang Dimuliakan Lagi Dihormati Pehin Orang Kaya Digadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha
(sehingga 27hb November 2002)

Yang Dimuliakan Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman (mulai 28hb November 2002)

Timbalan Pengerusi 1

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong (mulai 28hb November 2002)

Timbalan Pengerusi 2

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud (mulai 28hb November 2002)

Ahli Merangkap Pengarah Urusan

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong (sehingga 31hb Mei 2002)

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Putera Maharaja Dato Paduka Haji Abdul Ghani bin Pehin Datu Pekerma Dewa Dato Paduka Haji Abdul Rahim (mulai 1hb Jun 2002)

Ahli

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Negara Pengiran Anak Haji Puteh ibni Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam

Yang Amat Mulia Pengiran Setia Jaya Pengiran Haji Abdul Momin bin Pengiran Othman

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Wijaya Pengiran Dr. Haji Ismail bin Pengiran Haji Damit

Yang Dimuliakan Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Awang Mohd Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Yakub bin Abu Bakar

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Raja Dato Seri Laila Jasa Haji Awang Abdul Rahman bin Haji Awang Abdul Karim

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Sura Dato Seri Laila Jasa Haji Awang Abas bin Haji Serudin

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Lela Dato Paduka Haji Awang Chuchu bin Penglima Asgar Dato Paduka Haji Awang Abdullah

Yang Mulia Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Mohd Salleh bin Haji Hidup

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Razak bin Haji Muhammad

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Zakaria bin Jeneh

Yang Mulia Dr Awang Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin

Yang Mulia Pengiran Haji Yasmin bin Pengiran Haji Mohamad

Yang Mulia Haji Awang Mohammad Hanafi bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman

Yang Mulia Awang Haji Saifulbahri bin Pehin Orang Kaya Lela Utama Dato Paduka Haji Jaya

Lembaga Pengarah
(5hb Oktober 1998 – 4hb Oktober 2001)

 

Pengerusi

Yang Dimuliakan Lagi Dihormati Pehin Orang Kaya Digadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha

Timbalan Pengerusi

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar

Ahli Merangkap Pengarah Urusan

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Putera Maharaja Dato Seri Laila Jasa Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong

Ahli

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Wijaya Pengiran Dr. Haji Ismail bin Pengiran Haji Damit

Yang Amat Mulia Pengiran Setia Jaya Pengiran Haji Abdul Momin bin Pengiran Othman

Yang Dimuliakan Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim

Yang Dimuliakan Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Paduka Haji Awang Mohd Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Raja Dato Seri Laila Jasa Haji Awang Abdul Rahman bin Haji Awang Abdul Karim

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Sura Dato Seri Laila Jasa Haji Awang Abas bin Haji Serudin

Yang Mulia Pengiran Anak Dato Seri Laila Jasa Haji Puteh ibni Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Yakub bin Abu Bakar

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Lela Dato Paduka Haji Awang Chuchu bin Penglima Asgar Dato Paduka Haji Awang Abdullah

Yang Mulia Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Mohd Salleh bin Haji Hidup

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Razak bin Haji Muhammad

Lembaga Pengarah
(5hb Oktober 1995 – 4hb Oktober 1998)

 

Pengerusi

Yang Dimuliakan Lagi Dihormati Pehin Orang Kaya Digadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha

Timbalan Pengerusi

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar

Ahli Merangkap Pengarah Urusan

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Putera Maharaja Dato Seri Laila Jasa Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong

Ahli

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Wijaya Pengiran Dr. Haji Ismail bin Pengiran Haji Damit

Yang Amat Mulia Pengiran Setia Jaya Pengiran Haji Abdul Momin bin Pengiran Othman

Yang Dimuliakan Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim

Yang Dimuliakan Pehin Udana Khatib Dato Paduka Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Paduka Haji Awang Mohd Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Raja Dato Seri Laila Jasa Haji Awang Abdul Rahman bin Haji Awang Abdul Karim

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Sura Dato Seri Laila Jasa Haji Awang Abas bin Haji Serudin

Yang Mulia Pengiran Anak Dato Seri Laila Jasa Haji Puteh ibni Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Yakub bin Abu Bakar

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Lela Dato Paduka Haji Awang Chuchu bin Penglima Asgar Dato Paduka Haji Awang Abdullah

Yang Mulia Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Mohd Salleh bin Haji Hidup

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Razak bin Haji Muhammad

Lembaga Pengarah
(5hb Oktober 1992 – 4hb Oktober 1995)

 

Pengerusi

Yang Dimuliakan Lagi Dihormati Pehin Orang Kaya Digadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha

Timbalan Pengerusi

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar

Ahli Merangkap Pengarah Urusan

Yang Mulia Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong

Ahli

Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Paduka Dr. Haji Ismail bin Pengiran Haji Damit

Yang Amat Mulia Pengiran Setia Jaya Pengiran Haji Abdul Momin bin Pengiran Othman

Yang Dimuliakan Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa Dato Seri Pahlawan Mejar Jeneral (B) Haji Awang Mohammad bin Haji Daud

Yang Mulia Dato Seri Laila Jasa Haji Awang Abdul Rahman bin Haji Awang Abdul Karim

Yang Mulia Dato Seri Laila Jasa Haji Awang Abas bin Haji Serudin

Yang Mulia Pengiran Anak Dato Seri Laila Jasa Haji Puteh ibni Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Yakub bin Abu Bakar

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Razak bin Haji Muhammad

Yang Mulia Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Mohd Salleh bin Haji Hidup

Yang Mulia Dato Paduka Haji Awang Chuchu bin Penglima Asgar Dato Paduka Haji Awang Abdullah

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Perdana Menteri 
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086