Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ditubuhkan dengan 3 dasar utama:

  • Menjadi wadah amal jariah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu´izzaddin Waddaulah dan Ahli Keluarga Baginda.
  • Sebagai tanda pemedulian dan kasih Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu´izzaddin Waddaulah kepada rakyat Baginda yang sentiasa taat setia kepada Baginda dan Kerajaan Baginda.
  • Menjadi lambang pembentukan dan perpaduan masyarakat dan Negara Brunei Darussalam yang sejahtera dan makmur serta keharmonian umat manusia antarabangsa mengikut keadaan dan kesesuaian yang diredhai oleh Allah Subhanahu Wata´ala.

Kesimpulannya dasar ini berakarumbikan Iman, Amal dan Ihsan. Iman itu wadah, Amal itu pemedulian dan Ihsan itu pembentukan masyarakat dan keharmonian.

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Perdana Menteri 
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086